Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The comparison of natural esters and mineral oils in the context of their using in the high voltage power transformers

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transformator wysokiego napięcia
  • urządzenie elektroenergetyczne
  • ciecz elektroizolacyjna
  • ester naturalny
  • olej mineralny
Streszczenie

PL Artykuł przedstawia porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych w kontekście wykorzystania ich w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wstęp. W drugim rozdziale przedstawiono funkcje, jakie pełnią ciecze elektroizolacyjne w urządzeniach elektroenergetycznych. Rozdział trzeci poświęcony jest porównaniu właściwości elektrycznych, termicznych oraz środowiskowych zestawionych w artykule cieczy elektroizolacyjnych. Artykuł zakończony jest podsumowaniem.

EN This paper presents a comparison of natural esters and mineral oils within the context of their use in high-voltage power transformers. It consists of four chapters. The first chapter is an introduction. The second chapter describes the functions that insulating fluids perform in electrical equipment. The third chapter is devoted to the comparison of electrical, thermal and environmental properties of insulating fluids compiled in the article. Article ends with a summary.

Strony (od-do)

151 - 158

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0