Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Skuteczność zarządzania operacyjnego na podstawie bazy informacji eksploatacyjnej

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Sekcja Techniczno-Ekonomiczna Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Title variant

EN Operations management effectiveness on the basis of operational data

Year of publication

2019

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2019 | Journal number: nr 80

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • informacja eksploatacyjna
  • cykl sterowania
  • mechanizmy adaptacyjne
EN
  • operating information
  • control cycle
  • adaptation mechanisms
Abstract

PL W wielu współczesnych organizacjach napotyka się trudności w dostępie do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym ze względu na elastyczność organizacji, która dostosowuje się do zmiennych warunków funkcjonowania. W odpowiedzi na te potrzeby opracowano zaawansowane modele operacyjne i platformy do obsługi operacji, które wśród licznych udogodnień mogą równocześnie udostępniać opcje prezentacji mierników operacyjnych obliczanych na bieżąco. Pociąga to jednak za sobą koszty pracy wielu osób, które wykonują manualnie zadania gromadzenia informacji oraz ich korektę. Ponadto daleko posunięta integracja poszczególnych obszarów operacyjnych: produkcji/usług, logistyki, zakupów, sprzedaży, utrzymania technicznego, inwestycji itd. nie zawsze idzie w parze z adekwatnością danych w sytuacjach decyzyjnych. Kierując uwagę na występujące w każdej organizacji zbiory danych związanych z oceną ryzyka zawodowego, która dotyczy każdego stanowiska pracy, odnajduje się bardzo wartościowe informacje odnoszące się do kontekstu zadaniowego. Zatem, projektując elektroniczny dostęp do tych zasobów i wdrażając mechanizmy adaptacyjne, można przyczynić się do poprawy skuteczności zarządzania operacyjnego przy równoczesnym skracaniu czasu procesów decyzyjnych i eliminowaniu niektórych czynności wykonawczych. Informacje pozyskiwane podczas analizy ryzyka zawodowego mają charakter systemowy, czyli dotyczą zadań pracownika i sposobu użytkowania środków technicznych; jest to równocześnie wspólny z zarządzaniem operacyjnym obszar wiedzy. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, że ten zbadany i udokumentowany obszar obejmuje wpływ czynników bliższego i dalszego otoczenia na nieplanowane sytuacje. Ze względu na swój charakter dane te mają również status zasobów informacji eksploatacyjnych, a co za tym idzie, są wykorzystywane w systemowych rozwiązaniach z zastosowaniem elektrotechnicznych urządzeń bezpieczeństwa.

EN There are some problems in contemporary organizations associated with the availability of updated, real-time data. This situation arises due to the flexibility of organizations adjusting to their changing operating conditions. In response to that, advanced operating models have been prepared. Unfortunately, this requires a huge effort from the workers who manually collect and correct the data. Moreover, the advanced integration of individual operating areas (such as production, logistics, acquisitions, sales, maintenance and investments) does not always go hand in hand with an adequacy of data in decision-making processes. In this context, there are valuable data on occupational risk assessment in each organization. Designing electronic access to the data and implementing adaptation mechanisms J can improve both operational management and decision-making processes. This way we can also eliminate some unnecessary actions. The occupational risk assessment data have a systemic character because they are connected with both worker tasks and the method of operating technical means. It is also a common area of knowledge with operational management. Most of all, the fact that the impact of internal and external factors on unplanned situations is examined and documented is very important. The nature of these data qualifies them as operating information resources. Hence, they are applied in systemic solutions using electronic safety devices.

Pages (from - to)

235 - 251

DOI

10.21008/j.0239-9415.2019.08.16

Copyrights to the institution

Politechnika Poznańska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.