Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badania właściwości metalizowanych dzianin wojskowych dla kamuflażu wielozakresowego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Investigations of the properties of metalized military knittings for multi-range camouflage

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • właściwości użytkowe
  • dzianiny wojskowe
  • kamuflaż wielozakresowy
EN
  • functional properties
  • military knitwear
  • multi-range camouflage
Abstract

PL W niniejszym artykule przedstawiono tok realizacji i wyniki badań wybranych właściwości fizyko-mechanicznych i użytkowych metalizowanych próbek dzianin do kamuflażu wielozakresowego. Metalizowanie wytypowanych dzianin przeznaczonych do kamuflażu przeprowadzono metodą niskotemperaturowego natrysku zawiesiny koloidalnej, zawierającej cząstki metalu, stopu i kompozytu metali. Przedstawiono metodyki oraz wyniki badań takich właściwości jak grubość powłok metalowych, przyczepność statyczna powłok do nośnika tekstylnego i przyczepność dynamiczna powłok, określająca odporność metalizowanych dzianin na bodźce mechaniczne. Określono także skład chemiczny wybranej powłoki metalowej. Nałożone powłoki metalowe posiadały odpowiednią dla funkcji kamuflażu grubość, przyczepność i odporność na bodźce mechaniczne, tym samym spełniały wymagania stawiane tego rodzaju materiałom.

EN This article presents the course of realization and results of investigations of selected physical, mechanical and functional properties of metallized knitted samples for multi-range camouflage. Metallization of selected knitted fabrics intended for camouflage was carried out by low temperature spraying of colloidal suspension containing metal, alloy and metal composite particles. Methods and results of investigations of such properties as metal coating thickness, static adhesion of coatings to a textile substrate and dynamic adhesion of coatings, determining the resistance of metallized knitted fabrics to mechanical stimuli are presented. The chemical composition of the selected metal coating was also determined. The applied metal coatings had appropriate thickness, adhesion and resistance to mechanical stimuli for the camouflage function, and thus met the requirements for such type of materials.

Pages (from - to)

291 - 303

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_1_m.pdf#page=301

Book

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.