Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ergonomiczne i zwinnościowe uwarunkowania lokalnych inicjatyw rozwojowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Ergonomic and agile management conditions of local communities' development initiatives

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 71

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • makroergonomia
  • zwinne zarządzanie
  • rozwój lokalny
EN
  • macroergonomics
  • agile management
  • local community development
Streszczenie

PL Powszechnemu mniemaniu o „wysysaniu” aglomeracji lokalnych przez makroregionalne metropolie można przeciwstawić dość liczne przykłady aglomeracji z powodzeniem wykorzystujących swoją specyfikę odrębności oraz rozwojowej, lokalnej inwencji. Aglomeracje lokalne zaliczyć można do kategorii pojęciowej systemów makroergonomicznych. Tworzenie własnej specyfiki odrębności inicjatyw rozwojowych aglomeracji lokalnej polega na poszukiwaniu rozwiązań, kreujących wysoką wartość inicjatywy przy niskich jej kosztach społecznych, ekonomicznych i biologicznych. Uwarunkowaniem lokalnej inicjatywności może być model szukania rozwojowej okazji bazujący na koncepcji zwinnego zarządzania. Złożoność lokalnych inicjatyw rozwojowych, związana z losowym charakterem sekwencji wejść procesów składowych do całości przedsięwzięcia, zwykle wymusza odejście od klasyki kalkulacyjnej sterowania projektem i podjęcie symulacyjnych prób testowania koncepcji i polityk operacyjnych, opartych na cyklu PDCA Deminga.

EN The common belief that macro-regional metropolitan areas are “sapping” the local communities in the agglomeration can be contrasted with numerous examples of communities successfully exploiting their own separate identity and growing local creativity. Local communities can be categorized as macroergonomic systems. Creating a separate identity of local communities’ development initiatives rests on searching for solutions that will bring maximum value to the community at the lowest possible economic, social and biological cost. One of the conditions of local initiatives can be a model of searching for development opportunities based on an agile management concept. The complexity of local development initiatives, associated with the random character of the sequence of input processes to the whole project, usually forces a departure from the classical calculating project control and instead performing simulations to test the concept and the operational policies based on the Deming Cycle.

Strony (od-do)

107 - 116

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.071.10

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10