Processing may take a few seconds...

Article


Title

Metodyczne przesłanki ergonomicznej oceny użyteczności i funkcjonalności platformy internetowej "Zawodowcy"

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The methodological premises of an ergonomic assesment of utility and functionality of the "Zawodowcy" internet platform

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal number: nr 71

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • internet
  • ergonomia
  • logika rozmyta
EN
  • internet
  • ergonomics
  • fuzzy logic
Abstract

PL W artykule zaprezentowano przesłanki metodycznej koncepcji ergonomicznego narzędzia diagnostycznego umożliwiającego ocenę użyteczności oraz możliwych funkcjonalności konkretnej platformy internetowej. Ocena ta ma umożliwiać doskonalenie funkcjonowania układu, w którym z jednej strony występują użytkownicy tej platformy, z drugiej natomiast twór techniki w postaci internetowej aplikacji informatycznej. Propozycja metody ma charakter jakościowo-heurystyczny i obejmuje siedem konkretnych kryteriów oceny. Autorzy sugerują wykorzystanie jednego z dwóch wariantów szczegółowego (opartego na zestawie pytań kontrolnych typu check-list) arkusza jego oceny: szacowania punktowego z uśrednianiem lub zastosowania logiki rozmytej w celu określania ocen grupowych i oceny całościowej.

EN The paper presents the methodological premises of an ergonomic diagnostic tool which assesses the utility as well as functionality of a particular internet platform. This assessment is supposed to enable the improved functioning of the system which involves, on the one hand, the platform users, and on the other hand, some internet application technologies. The proposed method has a qualitative-heuristic character and involves seven assessment criteria. The authors suggest using one of the two detailed alternatives (based on a check-list) of assessment: point estimation of the mean or application of fuzzy logic for determining group and comprehensive evaluations.

Pages (from - to)

53 - 61

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.071.05

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0