Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Models of creation and development of an enterprise – a conceptual approach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Modele tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa – ujęcie koncepcyjne

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • entrepreneurial opportunity
 • entrepreneurial individual
 • academic start-ups
 • creation of enterprise
 • development orientations
 • development management
PL
 • przedsiębiorcza okazja
 • przedsiębiorcza jednostka
 • start-upy akademickie
 • tworzenie przedsiębiorstwa
 • orientacje rozwojowe
 • zarządzanie rozwojem
Streszczenie

EN The complexity and variability of the contemporary environment have significantly changed the relationship along the organization-environment line and require flexible and creative enterprises to adapt to the needs of customers and possess the ability to anticipate the future. The increased competition in the local and global markets imposes a constant search for the determinants of the creation and development of organizations. On the basis of studies in the field of academic entrepreneurship, an attempt has been made to conduct a synthesis of concepts and theories to create new organizations. Moreover, the purpose of this paper is to present an authorial, holistic model of organizing enterprise development. The analysis of the process of enterprise development discloses a system of elements relevant from the organizing potential point of view that can be managed in the long term.

PL Złożoność i zmienność współczesnego otoczenia znacząco odmieniły relacje na linii organizacja-otoczenie i wymagają od przedsiębiorstw elastycznego i kreatywnego dostosowania się do potrzeb klientów oraz umiejętności antycypowania przyszłości. Wzrost konkurencji na rynku lokalnym i globalnym wymusza ciągłe szukanie czynników determinujących budowę i rozwój organizacji. Na podstawie badań w obszarze przedsiębiorczości akademickiej podjęto próbę syntezy koncepcji i teorii tworzenia nowej organizacji. Ponadto celem opracowania jest przedstawienie autorskiego, holistycznego modelu organizowania rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza procesu rozwoju przedsiębiorstwa ujawnia system elementów istotnych z punktu widzenia organizowania potencjału, którym można będzie zarządzać w dłuższej perspektywie.

Strony (od-do)

5 - 17

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.01

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10