Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Impact of Various Strategies of Injection on the Emission of the DME Powered Engine – A Review

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Wpływ różnych strategii wtrysku na emisję silnika zasilanego DME - artykuł przeglądowy

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • DME
 • emission
 • alternative fuels
 • ecology
 • combustion engine
 • self-ignition
PL
 • DME
 • emisja
 • paliwa alternatywne
 • ekologia
 • silnik spalinowy
 • zapłon samoczynny
Streszczenie

EN The dynamic development of the automotive industry makes the consumption of diesel oil grow rapidly. Due to the increasing ecological requirements, research is conducted that aims at the reduction of the negative influence of this branch of industry on the environ-ment. One line of research is the search for ecological fuels, such as dimethyl ether. The application of this fuel with a simultaneous use of modern injection systems allowing for injecting fuel under very high pressure enables emission reduction, as compared to diesel oil. It turns out that the combustion of DME in modern self-ignition engines results in almost negligible emission of particulate matter, which used to be one of the main drawbacks of the engines fuelled conventionally.

PL Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego sprawia, że zużycie oleju napędowego bardzo szybko rośnie. W związku z rosnącymi wymaganiami ekologicznymi prowadzone są badania mające na celu zmniejszenie uciążliwości na środowisko tej gałęzi przemysłu. Jednym z kierunków prowadzonych badań jest poszukiwanie nowoczesnych paliw ekologicznych, do których możemy zaliczyć eter dimetylowy. Zastosowanie tego paliwa przy wykorzystaniu nowoczesnych układów wtryskowych, pozwalających na wtryskiwanie paliwa pod bardzo wysokim ciśnieniem, pozwala na obniżenie emisji w stosunku do oleju napędowego. Okazuje się, że spalanie DME w nowoczesnych silnikach ZS powoduje niemal pomijalną emisją cząstek stałych, co było do tej pory jedną z głównych wad silników tego typu zasilanych paliwem konwencjonalnym.

Strony (od-do)

83 - 92

DOI

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.06

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6