Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Venture capital as a source of financing small and medium-sized enterprises in Poland: selected aspects

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 68

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • SMEs
  • financing source
  • venture capital
  • company age
PL
  • MSP
  • źródło finansowania
  • venture capital
  • wiek przedsiębiorstwa
Streszczenie

EN Entrepreneurship financing is a challenge for company managers in every industry. Competitive market requirements and advancing globalization trigger continuous changes in economic conditions that companies are constantly adjusting to. Capital flows enabling efficient financing and development of businesses should be mobile, with a direct bearing on decisions on capital allocation. Thus, the following questions arise: what sources, in addition to equity and loans, are used by small and medium-sized enterprises in Poland? Do they make use of all the possibilities available in the capital market and what are the reasons behind their choices regarding development strategies and funding sources for such strategies? This article builds on the authors’ own research on companies’ survival and preferences as to the choice of financing sources in the various stages of development, carried out on the basis of source data from various annual reports and publications that have been produced and made available by capital market institutions. It also addresses the diversification of financial portfolios of companies that seek financing sources for their own entrepreneurship that allows their development, efficiency and maximization of performance, and thus consolidation of their market position, including through the use of venture capital.

PL Finansowanie przedsiębiorczości stanowi wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwami w każdej branży. Konkurencyjne wymagania rynkowe i postępująca globalizacja powodują nieustanne zmiany warunków ekonomicznym, do których funkcjonujące przedsiębiorstwa nieustannie się dostosowują. Przepływy kapitałowe umożliwiające efektywne finansowanie przedsiębiorstw i ich rozwój, powinny odznaczać się mobilnością, co ma bezpośrednie przełożenie na decyzje dotyczące alokacji kapitału. Powstaje pytanie: z jakich źródeł - oprócz kapitału własnego i kredytów - korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce? Czy wykorzystują wszystkie możliwości dostępne na rynku kapitałowym oraz czym powodowane są ich wybory, które dotyczą strategii rozwoju i źródła jej finansowania? Artykuł powstał na podstawie badań własnych dotyczących przeżywalności firm i ich preferencji, co do wyboru źródeł finansowania w poszczególnych fazach rozwoju, wykonanych w oparciu o dane źródłowe z różnych raportów rocznych oraz publikacji, opracowanych i udostępnionych przez instytucje powiązane z rynkiem kapitałowym. Artykuł poświęcony jest też dywersyfikacji portfela finansowego przedsiębiorstw, poszukujących źródeł finansowania własnej przedsiębiorczości, umożliwiającej rozwój, efektywność i dynamizację wyników, ugruntowujących pozycję rynkową analizowanych przedsiębiorstw, w tym za pośrednictwem venture capital.

Strony (od-do)

93 - 110

Uwagi

nr WoS: 000400596500044

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10