Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Shaping the Strategy of the International Competitiveness of Food Sector Enterprises from the Voivodeship of Greater Poland

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
  • przewaga konkurencyjna
  • model międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw
  • sektor żywnościowy
EN
  • international competitiveness of enterprises
  • competitive advantage
  • model of international competitiveness of enterprises
  • food sector companies
Streszczenie

PL Problematyka podjęta w rozprawie obejmuje zjawisko międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Uzasadnieniem wyboru wskazanego tematu są zmiany, jakie zachodzą w gospodarce światowej będące efektem procesów globalizacyjnych, stanowiąc równocześnie wyzwanie związane z potrzebą wzrostu konkurencyjności dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Celem dysertacji jest diagnoza determinant kształtowania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego w Wielkopolsce. Z kolei celem aplikacyjnym jest opracowanie modelu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Realizacja celów opierała się na badaniach empirycznych przeprowadzono dwuetapowo. Pierwsze na grupie 86 przedsiębiorstw wykorzystując technikę CATI, drugie przy użyciu wywiadów na grupie 29 podmiotów. W toku realizacji prac zweryfikowano cztery hipotezy badawcze.

EN This dissertation include the phenomenon of international competitiveness of enterprises. The justification for choosing this topic are changes that take place in the global economy as the result of globalization processes, while also constituting a challenge related to the need to increase competitiveness for the functioning of modern enterprises. The purpose of the dissertation is to diagnose the determinants of shaping the international competitive advantage of food processing enterprises in Greater Poland. In turn, the application goal is to develop a model of international competitiveness of food sector enterprises. The implementation of the goals was based on empirical research carried out in two stages. The first on a group of 86 companies using the CATI technique, the second using interviews on a group of 29 entities. In the course of the work, four research hypotheses were verified.

Liczba stron

238

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2061

Katalog on-line

to2020500439

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Waldemar Glabiszewski

Miejsce

Toruń, Polska

Data

04.03.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Matejun

Miejsce

Łódź, Polska

Data

18.02.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości