Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Shaping the Strategy of the International Competitiveness of Food Sector Enterprises from the Voivodeship of Greater Poland

Language

polish

Keywords
PL
  • międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
  • przewaga konkurencyjna
  • model międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw
  • sektor żywnościowy
EN
  • international competitiveness of enterprises
  • competitive advantage
  • model of international competitiveness of enterprises
  • food sector companies
Abstract

PL Problematyka podjęta w rozprawie obejmuje zjawisko międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Uzasadnieniem wyboru wskazanego tematu są zmiany, jakie zachodzą w gospodarce światowej będące efektem procesów globalizacyjnych, stanowiąc równocześnie wyzwanie związane z potrzebą wzrostu konkurencyjności dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Celem dysertacji jest diagnoza determinant kształtowania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego w Wielkopolsce. Z kolei celem aplikacyjnym jest opracowanie modelu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Realizacja celów opierała się na badaniach empirycznych przeprowadzono dwuetapowo. Pierwsze na grupie 86 przedsiębiorstw wykorzystując technikę CATI, drugie przy użyciu wywiadów na grupie 29 podmiotów. W toku realizacji prac zweryfikowano cztery hipotezy badawcze.

EN This dissertation include the phenomenon of international competitiveness of enterprises. The justification for choosing this topic are changes that take place in the global economy as the result of globalization processes, while also constituting a challenge related to the need to increase competitiveness for the functioning of modern enterprises. The purpose of the dissertation is to diagnose the determinants of shaping the international competitive advantage of food processing enterprises in Greater Poland. In turn, the application goal is to develop a model of international competitiveness of food sector enterprises. The implementation of the goals was based on empirical research carried out in two stages. The first on a group of 86 companies using the CATI technique, the second using interviews on a group of 29 entities. In the course of the work, four research hypotheses were verified.

Number of pages

238

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2061

On-line catalog

to2020500439

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Waldemar Glabiszewski

Place

Toruń, Polska

Date

04.03.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Matejun

Place

Łódź, Polska

Date

18.02.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.