Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarządzania w przemyśle elektro-maszynowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Model of Successful Implementing of Modern Manufacturing Practices to Machines Building Industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • szczupłę zarządzanie
  • zwinne przedsiębiorstwo
  • współczesne metody zarządzania
EN
  • lean management
  • agile enterprise
  • modern concepts of management
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarządzania. Postęp w zakresie innowacji produktowych i technologicznych można powiększać skokowo np. poprzez zakup patentów i licencji. Natomiast postęp organizacyjny i postęp w zarządzaniu wiedzą wymaga celowego i systematycznego działania zarządu. W przedsiębiorstwach, wiedza teoretyczna i praktyczna menadżerów na temat nowoczesnych metod i technik zarządzania jest często powierzchowna, zatrzymana na poziomie ogólnej koncepcji i sloganów. Powstała luka konkurencyjna dotycząca innowacji organizacyjnych i zarządzania wiedzą związana z brakiem stosowania współczesnych metod i narzędzi zarządzania. We własnych badaniach autor postawił hipotezy, że wdrożenie współczesnych metod zarządzania jest skuteczne, jeżeli dobór tychże metod i strategii organizacyjnych uwzględnia sytuacyjne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa.

EN The subject of research is the model of successful implementing of modern manufacturing practices. Management methods and their classification have always been the subject of research in both theoretical and empirical aspect. Progress in the field of product and technology innovation can be quickly increased by, for instance, the acquisition of patents and licenses. On the other hand, the organizational progress and the progress in knowledge management require a deliberate and systematic management actions. In enterprises, theoretical and practical knowledge of managers regarding modern management methods and techniques is often superficial, limited to the level of general concepts and slogans. There is a competitive gap regarding organizational innovation and knowledge management associated with not using modern management methods and tools. In own research, the author sets a hypothesizes that the implementing of modern manufacturing practices is successful if the selection of modern methods of management in companies is subject to internal and external situational determinants which influences organizational strategy.

Liczba stron

152

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2027

Katalog on-line

to2018998136

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Agnieszka Merkisz-Guranowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Walentynowicz

Miejsce

Gdynia, Polska

Data

08.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości