Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarządzania w przemyśle elektro-maszynowym

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Model of Successful Implementing of Modern Manufacturing Practices to Machines Building Industry

Language

polish

Keywords
PL
  • szczupłę zarządzanie
  • zwinne przedsiębiorstwo
  • współczesne metody zarządzania
EN
  • lean management
  • agile enterprise
  • modern concepts of management
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarządzania. Postęp w zakresie innowacji produktowych i technologicznych można powiększać skokowo np. poprzez zakup patentów i licencji. Natomiast postęp organizacyjny i postęp w zarządzaniu wiedzą wymaga celowego i systematycznego działania zarządu. W przedsiębiorstwach, wiedza teoretyczna i praktyczna menadżerów na temat nowoczesnych metod i technik zarządzania jest często powierzchowna, zatrzymana na poziomie ogólnej koncepcji i sloganów. Powstała luka konkurencyjna dotycząca innowacji organizacyjnych i zarządzania wiedzą związana z brakiem stosowania współczesnych metod i narzędzi zarządzania. We własnych badaniach autor postawił hipotezy, że wdrożenie współczesnych metod zarządzania jest skuteczne, jeżeli dobór tychże metod i strategii organizacyjnych uwzględnia sytuacyjne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa.

EN The subject of research is the model of successful implementing of modern manufacturing practices. Management methods and their classification have always been the subject of research in both theoretical and empirical aspect. Progress in the field of product and technology innovation can be quickly increased by, for instance, the acquisition of patents and licenses. On the other hand, the organizational progress and the progress in knowledge management require a deliberate and systematic management actions. In enterprises, theoretical and practical knowledge of managers regarding modern management methods and techniques is often superficial, limited to the level of general concepts and slogans. There is a competitive gap regarding organizational innovation and knowledge management associated with not using modern management methods and tools. In own research, the author sets a hypothesizes that the implementing of modern manufacturing practices is successful if the selection of modern methods of management in companies is subject to internal and external situational determinants which influences organizational strategy.

Number of pages

152

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2027

On-line catalog

to2018998136

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Agnieszka Merkisz-Guranowska

Place

Poznań, Polska

Date

06.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Walentynowicz

Place

Gdynia, Polska

Date

08.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości