Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Budownictwa

Instytut Budownictwa powstał w 2020 r. w wyniku podziału Instytutu Konstrukcji Budowlanych na dwa instytuty. W instytucie łącznie zatrudnionych jest 45 pracowników: 2 profesorów tytularnych, 1 doktor i 4 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, 3 doktorów habilitowanych, 16 doktorów, 14 magistrów inżynierów oraz 3 pracowników technicznych i 2 pracowników administracyjnych.

Składa się z trzech zakładów:
– Zakładu Budownictwa i Materiałów Budowlanych
– Zakładu Inżynierii Produkcji Budowlanej
– Zakładu Inżynierii Produkcji Budowlanej.

Pracownicy Zakładu Budownictwa i Materiałów Budowlanych prowadzą badania naukowe w zakresie modelowania dotyczącego przedziałowego wnioskowania o statystycznej stabilizacji cech mieszanki betonowej wytwarzanej w ramach ciągłej produkcji przemysłowej, diagnostyki trójwarstwowych wielkowymiarowych ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych oraz nowoczesnych rozwiązań materiałowych w budownictwie o dynamicznych cechach w zależności od zmian pogodowych, w tym materiałów zmiennofazowych. Prowadzone badania dotyczą również technologii betonów zwykłych i specjalnych, w tym betonów recyklingowych odpowiadających wymaganiom Gospodarki Obiegu Zamkniętego, jak i wysokowytrzymałych betonów wzmacnianych krótkim włóknem, lekkich betonów o właściwościach izolacyjnych na bazie aerożelu krzemionkowego i domieszek oraz rozwiązań materiałowych o właściwościach antybakteryjnych i fotokatalitycznych.

Aktywność Zakładu Inżynierii Produkcji Budowlanej koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem podejścia multihybrydowego (Lean Management, Agile Management, BIM, industry 4.0/5.0) z uwzględnieniem zarządzania w czasie rzeczywistym, na wspomaganiu zarządzania technicznego budynkami z wykorzystaniem wiedzy (eksploracja dostępnych danych o budynkach z wykorzystaniem podejścia data & text mining w celu budowy bazy wiedzy) oraz na wspomaganiu podejmowania decyzji w fazie inwestycyjnej z wykorzystaniem metod ilościowych (analiza ryzyka błędu kalkulacji w cyklu życia obiektu budowlanego – zmienność czasu i kosztów jako efekt wpływu czynników losowych).

Tematyka głównych obszarów prac naukowych Zakładu Konstrukcji Budowlanych i świadczonych przez niego usług badawczych dla jednostek zewnętrznych obejmuje zaawansowane wieloskalowe metody modelowania konstytutywnego betonów wysokowartościowych wzmacnianych włóknami metalowymi i polimerowymi oraz analizy konstrukcji z nich wykonanych, nowoczesne metody wzmacniania taśmami i matami CFRP stalowych konstrukcji cienkościennych, optymalne projektowanie i wymiarowanie konstrukcji z uwzględnieniem Eurokodów, modelowanie i zastosowanie materiałów z pamięcią kształtu oraz analizy stateczności konstrukcji z uwzględnieniem współpracy z płytami warstwowymi. Realizowane są także badania, których celem jest opracowanie nowoczesnych betonów posiadających zdolność do samonaprawy powstałych rys i właściwości samocentrujące oraz opracowanie ich bliźniaków cyfrowych. Ponadto prowadzone są badania obejmujące nowoczesne konstrukcje drewniane, metalowe, żelbetowe i zespolone.

W ramach instytutu działa pięć wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów specjalnościowych:
– Międzyinstytutowe Laboratorium Konstrukcji Budowlanych związane również z Instytutem Analizy Konstrukcji
– Laboratorium Konstrukcji Budowlanych
– Laboratorium Chemii Budowlanej
– Laboratorium Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu
– Laboratorium Komputerowe.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=48


Strona Instytutu: https://wilit.put.poznan.pl/node/3872
E-mail: office_se@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (232)

Chapters (48)

Books (10)

Dissertations (7)

IP outcomes (16)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.