Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Wydawca

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

509

ISBN

978-83-955437-0-8

URL

http://bioorg.put.poznan.pl/materialy-konferencyjne-2019/

Rozdziały
Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania (s. 32-34)
Określenie zależności zawartości kwasów fenolowych w kwiatach lipy TILIA CORDATA od techniki suszenia (s. 43-44)
Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów soli piperydyniowych (s. 47-48)
Zintegrowany proces odzysku metali z roztworów odpadowych (s. 49-50)
Wpływ sztucznej infiltracji na usuwanie antybiotyków w procesie uzdatniania wody powierzchniowej (s. 51)
Porównanie wydzielania i wzbogacania bisfenolu A z roztworów wodnych techniką SPE z wykorzystaniem naturalnych i polimerowych materiałów sorpcyjnych (s. 55-56)
Synteza nowych żywic benzoksazynowych na bazie lignopochodnych (s. 57-59)
Zawartość anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w rzece Warcie w latach 1989-2019 (s. 65-67)
Wpływ rozpuszczalnika na zwilżalność powierzchni SEV/UEV (s. 68-69)
Słodkie bis-amoniowe ciecze jonowe (s. 70-71)
Testy w zakresie usuwania diklofenaku z modelowych roztworów wodnych z wykorzystaniem adsorbentu tlenkowego (s. 76-78)
Charakterystyka fizykochemiczna tlenku glinu modyfikowanego lantanem, zsyntezowanego metodą miękkiego odwzorowania (s. 79-81)
Nowe mezoporowate materiały sorpcyjne funkcjonalizowane pochodnymi pirydynowymi (s. 82-83)
Ocena zawartości cukrów prostych oraz sacharozy i maltozy w miodach (s. 91-92)
Fotodegradacja wybranych bisfenoli (s. 93-95)
Oznaczanie zawartości kapsaicyny i dihydrokapsaicyny w suplementach diety (s. 96-98)
Synteza in situ barwnych połączeń nieorganiczno-organicznych : ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych (s. 99-101)
Nowe ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny jako nośniki platynowców w układzie membranowym (s. 102-103)
Synteza aktywnych fotokatalitycznie układów zawierających siarczek kadmu (s. 107-109)
Ciecze jonowe o właściwościach ekstrakcyjnych jako nośniki jonów w procesie sorpcji (s. 110-112)
Oznaczanie niejonowych związków powierzchniowo czynnych z zastosowaniem kapilary PTFE (s. 115-117)
Wpływ składu odpadowych roztworów wodnych na ekstrakcję jonów metali (s. 119-121)
Wpływ kwasów organicznych na wydzielanie cennych metali ze zużytych katalizatorów samochodowych (s. 124-126)
Ocena sprawności piaskownika wirowego na wybranym przykładzie oczyszczalni ścieków (s. 130-132)
Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe (s. 137-139)
Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne (s. 141-143)
Remediacja zanieczyszczeń chemicznych i farmaceutycznych wody za pomocą fotokatalizy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych tlenku tytanu(IV) i porfirynoidów (s. 147-148)
Usuwanie związków wykazujących działanie endokrynne z roztworów wodnych przy użyciu naturalnych sorbentów (s. 149-151)
Zawartość resweratrolu w winach dostępnych na polskim rynku (s. 160-161)
Czteroetapowy odzysk kobaltu ze zużytych katalizatorów przemysłowych (s. 162-163)
Nieorganiczne układy tlenkowego typu MxOy∙SiO2 jako nośniki w procesie immobilizacji enzymów (s. 197-199)
Badanie oddziaływania kwasu oleanolowego z albuminą osocza w filmach Langmuira-Blodgett (s. 200-202)
Wpływ skręcenia łopatki na moc mieszania układów dwufazowych gaz-ciecz (s. 206-208)
Czy analgetyki wpływają na bakterie probiotyczne? (s. 209-210)
Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych (s. 211-213)
Ocena ryzyka środowiskowego wywołanego obecnością farmaceutyków (s. 214-216)
Ocena toksyczności wybranych związków kompleksowych względem szczepów bakterii (s. 217-218)
Analiza zmian w materiale genetycznym bakterii poddanych stresowi metabolicznemu (s. 221-222)
Badanie wpływu smogu na właściwości transportowe błony komórkowej organizmów żywych (s. 223-225)
Oddziaływanie kwasu linolowego z białkami mleka na granicy faz woda/powietrze (s. 235-237)
Wpływ parametrów procesowych na efektywność konwersji ksylozy i regenerację kofaktora enzymatycznego (s. 240-242)
Monowarstwy Langmuira jako narzędzie do oceny oddziaływań międzycząsteczkowych w układach o znaczeniu farmaceutycznym (s. 245-247)
Efektywność usuwania anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych oczyszczalniach ścieków na terenie Wielkopolski (s. 250-252)
Detekcja i analiza niewielkich stężeń wody (do 2 g/kg) w filtrowanej oliwie z oliwek przy użyciu spektroskopii impedancyjnej (s. 258-260)
Porównanie zawartości związków fenolowych, kwasów organicznych oraz alkaloidów w częściach naziemnych i podziemnych pokrzywy (s. 261-263)
Kwasy karboksylowe jako czynniki ługujące metale z e-odpadów (s. 264-266)
Oczyszczanie wód z zanieczyszczeń o małej gęstości (s. 267-270)
Olejki eteryczne w aroma- i aerozoloterapii (s. 271-273)
Ocena wpływu technik suszenia na własności przeciwutleniające kwiatostanu lipy Tilia Cordata (s. 274-276)
Sole imidazoliowe jako aktywne powierzchniowo ciecze jonowe (s. 277-278)
Badanie właściwości reologicznych lipidowo-proteinowych monowarstw Langmuira (s. 282-284)
Badanie oddziaływań saponin z modelową błoną bakteryjną w środowisku nitrofurantoiny (s. 293-295)
Wpływ wybranych leków przeciwgrzybiczych na właściwości komórek bakterii środowiskowych (s. 297-298)
Bioaktywność alizaryny wobec bakterii środowiskowych (s. 305-306)
Zastosowanie analizy obrazu do określenia stopnia zatrzymania gazu w mieszalniku (s. 319-320)
Wytwarzanie emulsji o/w na bazie oleju roślinnego (s. 321-323)
Zwilżalność jako właściwość powierzchniowa amfifilowych soli morfoliniowych (s. 324-325)
Chinina jako źródło nowych cieczy jonowych III generacji (s. 326-327)
Modyfikacja właściwości adhezyjnych komórek bakteryjnych w obecności surfaktantów (s. 331-332)
Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów symulujących tkankę kostną, o potencjalnym zastosowaniu jako nośniki leków antyresorpcyjnych (s. 355-357)
Optymalizacja procesu wydzielania kwasu alfa-ketoglutarowego z płynu pofermentacyjnego metodą elektrodializy z membraną bipolarną (s. 360-362)
Materiał elektroprzędzony PMMA/PANI jako nowatorski nośnik w immobilizacji enzymów (s. 363-365)
Wspomagana mikrofalami synteza nanometrycznego TiO2 do zastosowań fotokatalitycznych i fotoelektrochemicznych (s. 366-368)
Zeolit 13X jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (s. 369-370)
Otrzymywanie i charakterystyka układów AgNPs-Al2O3 (s. 371-373)
Fotoutwardzalne hydrożele modyfikowane dodatkiem Cuo/SiO2 (s. 374-376)
Właściwości kompozytów polipropylenu z napełniaczem MgO-lignina (s. 383-384)
Jonożele tiol-en modyfikowane związkami POSS (s. 389-391)
Modyfikacja elektrody glassy carbon nanostrukturami srebra LS-AgNPs/Hg2+ (s. 392-394)
Amperometryczny biosensor oparty o funkcjonalny materiał hybrydowy Fe3O4/LIG/PDA-GOx oraz jego ewaluacja (s. 396-398)
Zastosowanie biosorbentu do usuwania jonów manganu z wody (s. 401-403)
Wpływ enzymatycznej hydrolizy celulozy na aktywność nukleacyjną kompozytów polimerowych (s. 404-406)
Właściwości katalityczne gąbek morskich modyfikowanych nanosrebrem. (s. 407-409)
Kompozyty cementowe zawierające nieorganiczno-organiczne domieszki jako materiały dla budownictwa zrównoważonego (s. 416-418)
Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ stopnia podstawienia polimeru (s. 419-421)
Degradacja substancji farmaceutycznych z wykorzystaniem immobilizowanych enzymów (s. 425-427)
Analiza powierzchni stopu tytanu Ti-6Al-4V Eli modyfikowanej kwasem oktadecylofosfonowy (ODPA) (s. 430-432)
Montmorylonit jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (s. 433-434)
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) (s. 438-440)
Wydzielanie kwasu mlekowego z modelowych roztworów wodnych w wielostopniowym membranowym układzie separacyjnym (s. 447-449)
Materiały hybrydowe tlenek cynku-lignina, jako układy o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych (s. 450-452)
Zastosowanie techniki dynamicznego rozpraszania światła do charakterystyki ekstraktów roślinnych (s. 453-454)
Ciecze jonowe jako innowacyjne modyfikatory napełniaczy lignocelulozowych w kompozytach polimerowych (s. 455-456)
Sferyczne materiały z udziałem ligniny otrzymywane z wykorzystaniem układu micelarnego (s. 459-461)
Optymalizacja i miniaturyzacja układów biosensorowych opartych na bioinspirowanej nanoplatformie Fe3O4/PDA/Β-CD/GOX (s. 464-466)
Synteza układów tlenkowych TiO2-Fe3O4 o zdefiniowanych właściwościach przeciwbakteryjnych metodą hydrotermalną (s. 470-472)
Synteza układów tlenkowych TiO2-Fe3O4 o zdefiniowanych właściwościach przeciwbakteryjnych metodą hydrotermalną (s. 470-472)
Wpływ dodatków skrobiowych i nanosrebra na korozję betonu zbrojonego. (s. 474-476)
Od płynu pofermentacyjnego do kwasu organicznego – wieloetapowe membranowe układy separacyjne (s. 477-479)
Wykorzystanie koncepcji Internetu Rzeczy w analizie danych z procesu nebulizacji (s. 480-482)
Zeolity jako nośniki leków (s. 483-484)
Nowatorski materiał tlenkowy ZrO2-Fe3O4: synteza, charakterystyka, zastosowanie (s. 485-487)
Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ masy cząsteczkowej polimeru (s. 489-491)
Wpływ procesów filtracji na właściwości fluorescencyjne wybranych ekstraktów naturalnych (s. 492-493)
Enzymatyczna hydroliza celulozy w obecności jonów metali (s. 494-495)
Właściwości reologiczne i stabilność sflokulowanych emulsji z dodatkiem NA-CMC i glikolu propylenowego (s. 496-498)
Lignina aktywowana z wykorzystaniem cieczy jonowych jako platforma biomateriałów funkcjonalnych (s. 499-501)
Zastosowanie frakcji ksylitowych węgla brunatnego w otrzymywaniu biodegradowalnych kompozytów (s. 502-504)
Formy wapniowe zeolitów modyfikowanych kwasem metakrylowym jako napełniacze aktywne w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (s. 507-509)
Konferencja

BioOrg 2019 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 7.12.2019, Poznań, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0