Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne

Editors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Publisher name

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2019

Number of pages

509

ISBN

978-83-955437-0-8

URL

http://bioorg.put.poznan.pl/materialy-konferencyjne-2019/

Chapters
Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania (p. 32-34)
Określenie zależności zawartości kwasów fenolowych w kwiatach lipy TILIA CORDATA od techniki suszenia (p. 43-44)
Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów soli piperydyniowych (p. 47-48)
Zintegrowany proces odzysku metali z roztworów odpadowych (p. 49-50)
Wpływ sztucznej infiltracji na usuwanie antybiotyków w procesie uzdatniania wody powierzchniowej (p. 51)
Porównanie wydzielania i wzbogacania bisfenolu A z roztworów wodnych techniką SPE z wykorzystaniem naturalnych i polimerowych materiałów sorpcyjnych (p. 55-56)
Synteza nowych żywic benzoksazynowych na bazie lignopochodnych (p. 57-59)
Zawartość anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w rzece Warcie w latach 1989-2019 (p. 65-67)
Wpływ rozpuszczalnika na zwilżalność powierzchni SEV/UEV (p. 68-69)
Słodkie bis-amoniowe ciecze jonowe (p. 70-71)
Testy w zakresie usuwania diklofenaku z modelowych roztworów wodnych z wykorzystaniem adsorbentu tlenkowego (p. 76-78)
Charakterystyka fizykochemiczna tlenku glinu modyfikowanego lantanem, zsyntezowanego metodą miękkiego odwzorowania (p. 79-81)
Nowe mezoporowate materiały sorpcyjne funkcjonalizowane pochodnymi pirydynowymi (p. 82-83)
Ocena zawartości cukrów prostych oraz sacharozy i maltozy w miodach (p. 91-92)
Fotodegradacja wybranych bisfenoli (p. 93-95)
Oznaczanie zawartości kapsaicyny i dihydrokapsaicyny w suplementach diety (p. 96-98)
Synteza in situ barwnych połączeń nieorganiczno-organicznych : ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych (p. 99-101)
Nowe ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny jako nośniki platynowców w układzie membranowym (p. 102-103)
Synteza aktywnych fotokatalitycznie układów zawierających siarczek kadmu (p. 107-109)
Ciecze jonowe o właściwościach ekstrakcyjnych jako nośniki jonów w procesie sorpcji (p. 110-112)
Oznaczanie niejonowych związków powierzchniowo czynnych z zastosowaniem kapilary PTFE (p. 115-117)
Wpływ składu odpadowych roztworów wodnych na ekstrakcję jonów metali (p. 119-121)
Wpływ kwasów organicznych na wydzielanie cennych metali ze zużytych katalizatorów samochodowych (p. 124-126)
Ocena sprawności piaskownika wirowego na wybranym przykładzie oczyszczalni ścieków (p. 130-132)
Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe (p. 137-139)
Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne (p. 141-143)
Remediacja zanieczyszczeń chemicznych i farmaceutycznych wody za pomocą fotokatalizy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych tlenku tytanu(IV) i porfirynoidów (p. 147-148)
Usuwanie związków wykazujących działanie endokrynne z roztworów wodnych przy użyciu naturalnych sorbentów (p. 149-151)
Zawartość resweratrolu w winach dostępnych na polskim rynku (p. 160-161)
Czteroetapowy odzysk kobaltu ze zużytych katalizatorów przemysłowych (p. 162-163)
Nieorganiczne układy tlenkowego typu MxOy∙SiO2 jako nośniki w procesie immobilizacji enzymów (p. 197-199)
Badanie oddziaływania kwasu oleanolowego z albuminą osocza w filmach Langmuira-Blodgett (p. 200-202)
Wpływ skręcenia łopatki na moc mieszania układów dwufazowych gaz-ciecz (p. 206-208)
Czy analgetyki wpływają na bakterie probiotyczne? (p. 209-210)
Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych (p. 211-213)
Ocena ryzyka środowiskowego wywołanego obecnością farmaceutyków (p. 214-216)
Ocena toksyczności wybranych związków kompleksowych względem szczepów bakterii (p. 217-218)
Analiza zmian w materiale genetycznym bakterii poddanych stresowi metabolicznemu (p. 221-222)
Badanie wpływu smogu na właściwości transportowe błony komórkowej organizmów żywych (p. 223-225)
Oddziaływanie kwasu linolowego z białkami mleka na granicy faz woda/powietrze (p. 235-237)
Wpływ parametrów procesowych na efektywność konwersji ksylozy i regenerację kofaktora enzymatycznego (p. 240-242)
Monowarstwy Langmuira jako narzędzie do oceny oddziaływań międzycząsteczkowych w układach o znaczeniu farmaceutycznym (p. 245-247)
Efektywność usuwania anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych oczyszczalniach ścieków na terenie Wielkopolski (p. 250-252)
Detekcja i analiza niewielkich stężeń wody (do 2 g/kg) w filtrowanej oliwie z oliwek przy użyciu spektroskopii impedancyjnej (p. 258-260)
Porównanie zawartości związków fenolowych, kwasów organicznych oraz alkaloidów w częściach naziemnych i podziemnych pokrzywy (p. 261-263)
Kwasy karboksylowe jako czynniki ługujące metale z e-odpadów (p. 264-266)
Oczyszczanie wód z zanieczyszczeń o małej gęstości (p. 267-270)
Olejki eteryczne w aroma- i aerozoloterapii (p. 271-273)
Ocena wpływu technik suszenia na własności przeciwutleniające kwiatostanu lipy Tilia Cordata (p. 274-276)
Sole imidazoliowe jako aktywne powierzchniowo ciecze jonowe (p. 277-278)
Badanie właściwości reologicznych lipidowo-proteinowych monowarstw Langmuira (p. 282-284)
Badanie oddziaływań saponin z modelową błoną bakteryjną w środowisku nitrofurantoiny (p. 293-295)
Wpływ wybranych leków przeciwgrzybiczych na właściwości komórek bakterii środowiskowych (p. 297-298)
Bioaktywność alizaryny wobec bakterii środowiskowych (p. 305-306)
Zastosowanie analizy obrazu do określenia stopnia zatrzymania gazu w mieszalniku (p. 319-320)
Wytwarzanie emulsji o/w na bazie oleju roślinnego (p. 321-323)
Zwilżalność jako właściwość powierzchniowa amfifilowych soli morfoliniowych (p. 324-325)
Chinina jako źródło nowych cieczy jonowych III generacji (p. 326-327)
Modyfikacja właściwości adhezyjnych komórek bakteryjnych w obecności surfaktantów (p. 331-332)
Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów symulujących tkankę kostną, o potencjalnym zastosowaniu jako nośniki leków antyresorpcyjnych (p. 355-357)
Optymalizacja procesu wydzielania kwasu alfa-ketoglutarowego z płynu pofermentacyjnego metodą elektrodializy z membraną bipolarną (p. 360-362)
Materiał elektroprzędzony PMMA/PANI jako nowatorski nośnik w immobilizacji enzymów (p. 363-365)
Wspomagana mikrofalami synteza nanometrycznego TiO2 do zastosowań fotokatalitycznych i fotoelektrochemicznych (p. 366-368)
Zeolit 13X jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (p. 369-370)
Otrzymywanie i charakterystyka układów AgNPs-Al2O3 (p. 371-373)
Fotoutwardzalne hydrożele modyfikowane dodatkiem Cuo/SiO2 (p. 374-376)
Zastosowanie nanometrycznej celulozy z dodatkiem PEG w kompozytach z chitozanem (p. 381-382)
Właściwości kompozytów polipropylenu z napełniaczem MgO-lignina (p. 383-384)
Jonożele tiol-en modyfikowane związkami POSS (p. 389-391)
Modyfikacja elektrody glassy carbon nanostrukturami srebra LS-AgNPs/Hg2+ (p. 392-394)
Amperometryczny biosensor oparty o funkcjonalny materiał hybrydowy Fe3O4/LIG/PDA-GOx oraz jego ewaluacja (p. 396-398)
Zastosowanie biosorbentu do usuwania jonów manganu z wody (p. 401-403)
Wpływ enzymatycznej hydrolizy celulozy na aktywność nukleacyjną kompozytów polimerowych (p. 404-406)
Właściwości katalityczne gąbek morskich modyfikowanych nanosrebrem. (p. 407-409)
Implanty ortopedyczne o właściwościach antybakteryjnych - wykorzystanie nanodiamentów jako nośników antybiotyków w implantologii. (p. 410-412)
Kompozyty cementowe zawierające nieorganiczno-organiczne domieszki jako materiały dla budownictwa zrównoważonego (p. 416-418)
Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ stopnia podstawienia polimeru (p. 419-421)
Degradacja substancji farmaceutycznych z wykorzystaniem immobilizowanych enzymów (p. 425-427)
Analiza powierzchni stopu tytanu Ti-6Al-4V Eli modyfikowanej kwasem oktadecylofosfonowy (ODPA) (p. 430-432)
Montmorylonit jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (p. 433-434)
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) (p. 438-440)
Polimery gwiaździste zawierające Gd, jako inteligentne środki kontrastujące w obrazowaniu MRI (p. 445-446)
Wydzielanie kwasu mlekowego z modelowych roztworów wodnych w wielostopniowym membranowym układzie separacyjnym (p. 447-449)
Materiały hybrydowe tlenek cynku-lignina, jako układy o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych (p. 450-452)
Zastosowanie techniki dynamicznego rozpraszania światła do charakterystyki ekstraktów roślinnych (p. 453-454)
Ciecze jonowe jako innowacyjne modyfikatory napełniaczy lignocelulozowych w kompozytach polimerowych (p. 455-456)
Sferyczne materiały z udziałem ligniny otrzymywane z wykorzystaniem układu micelarnego (p. 459-461)
Optymalizacja i miniaturyzacja układów biosensorowych opartych na bioinspirowanej nanoplatformie Fe3O4/PDA/Β-CD/GOX (p. 464-466)
Synteza układów tlenkowych TiO2-Fe3O4 o zdefiniowanych właściwościach przeciwbakteryjnych metodą hydrotermalną (p. 470-472)
Wpływ dodatków skrobiowych i nanosrebra na korozję betonu zbrojonego (p. 474-476)
Od płynu pofermentacyjnego do kwasu organicznego – wieloetapowe membranowe układy separacyjne (p. 477-479)
Wykorzystanie koncepcji Internetu Rzeczy w analizie danych z procesu nebulizacji (p. 480-482)
Zeolity jako nośniki leków (p. 483-484)
Nowatorski materiał tlenkowy ZrO2-Fe3O4: synteza, charakterystyka, zastosowanie (p. 485-487)
Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ masy cząsteczkowej polimeru (p. 489-491)
Wpływ procesów filtracji na właściwości fluorescencyjne wybranych ekstraktów naturalnych (p. 492-493)
Enzymatyczna hydroliza celulozy w obecności jonów metali (p. 494-495)
Właściwości reologiczne i stabilność sflokulowanych emulsji z dodatkiem NA-CMC i glikolu propylenowego (p. 496-498)
Lignina aktywowana z wykorzystaniem cieczy jonowych jako platforma biomateriałów funkcjonalnych (p. 499-501)
Zastosowanie frakcji ksylitowych węgla brunatnego w otrzymywaniu biodegradowalnych kompozytów (p. 502-504)
Formy wapniowe zeolitów modyfikowanych kwasem metakrylowym jako napełniacze aktywne w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (p. 507-509)
Conference

BioOrg 2019 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 7.12.2019, Poznań, Polska

Total point value of monograph

80

Total point value for editor

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.