Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne problemy budownictwa mostowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Contemporary problems in bridge construction

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Budownictwo mostowe jest inspiracją do działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej. Odzwierciedlają to zainteresowania i osiągnięcia pracowników Zakładu Budowy Mostów i Dróg Kolejowych. Badania zagadnień związanych z pracą statyczną, nośnością i trwałością konstrukcji mostowych prowadzone są równolegle z działalnością nakierowaną na wprowadzanie do inżynierii mostowej rezultatów tych badań.

EN Bridge construction inspires scientific research and implementation activities. This is reflected in the interests and achievements of the employees of the Division of Bridges and Railway Engineering. Research on issues related to the static behaviour, load-bearing capacity and durability of bridge structures is conducted in parallel with activities aimed at introducing the results of this research into bridge engineering.

Pages (from - to)

172 - 181

Book

Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020

Points of MNiSW / chapter

20.0