Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badania gruntów i skał oraz fundamentowanie w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Research of soil, rocks and foundations in complex geological and engineering conditions

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Aktywność naukowa zespołu Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej, a od 1 października 2020 r. Zakładu Geotechniki, Geologii Inżynierskiej i Geodezji dotyczy określania warunków gruntowo-wodnych oraz fundamentowania w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich. W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące parametrów fizykomechanicznych iłów warwowych, możliwości obiektywizacji wartości stopnia plastyczności gruntów spoistych o różnej genezie oraz sufozyjności kruszyw, głównie piasków o wysokim wskaźniku różnoziarnistości. Ponadto analizie poddawane są konstrukcje oporowe budowane z wykorzystaniem komórkowego systemu ograniczającego. Prace badawcze dotyczą również budownictwa drogowego – analizowany jest wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów. Wynikiem prac realizowanych w zespole jest także wdrażanie skomplikowanych i nowatorskich rozwiązań projektowych, m.in. posadowienia wysokiego nasypu na podłożu słabonośnym (torf, gytia) sięgającym do 18 m głębokości wraz z projektem lekkiego nasypu drogowego zbudowanego z keramzytu. W zakresie prowadzonych badań znajduje się także analiza współpracy podłoża gruntowego z konstrukcją oraz oddziaływania konstrukcji na podłoże gruntowe i sąsiadujące obiekty, analiza złożonych zagadnień geotechnicznych przy użyciu metody elementów skończonych, opisywanie zachowania gruntu modelami konstytutywnymi oraz kalibracja tych modeli.

EN The scientific activity of the team of the Division of Geotechnics and Engineering Geology, and from 01/10/2020 of the Division of Geotechnics, Engineering Geology and Surveying, concerns the determination of soil and water conditions and foundation designs in complex geological conditions. In the Division, research are carried out on the physical and mechanical parameters of the varved clays, the predictions of the degree of plasticity of various cohesive soils and the suffosion of aggregates and sands with high coefficient of uniformity. Another Division's activities concern building geo-grid retaining structures and researching them. Additional research involves road constructions - the influence of the addition of diamidoamine lactate on the compressive strength and frost resistance of soils is analyzed. The team work of the Division resulted in implementation of complex and innovative design solutions, including the design of high embankment settled on weak-bearing soil substrate (peat, gyttja) up to 18 m deep, and design of a light embankment made of expanded clay aggregate. The scope of research also includes the cooperation of the soil and structure and analysis of the structure on the subsoil and adjacent objects, analysis of geotechnical models using Finite Element Method, describing soil behaviour with constitutive models and calibration of these models.

Pages (from - to)

204 - 222

Book

Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.