Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Specyfika kompleksowego ujęcia edukacji w zakresie ergonomii w bezpieczeństwie pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Specification of a comprehensive approach to education within ergonomics in work safety

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 69

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompetencje inżyniera
  • nauczanie systemowe
  • ergonomia
  • bezpieczeństwo pracy
EN
  • engineer competences
  • systematic teaching
  • ergonomics
  • work safety
Streszczenie

PL Każde celowe działanie ludzkie powinno bazować na rozległych i aktualizowanych zasobach wiedzy. Tylko wtedy ma szansę być skuteczne i przynieść oczekiwane rezultaty. Jest to szczególnie ważne, gdy działanie to zapewnia człowiekowi nie tylko przetrwanie w sensie biologicznym, ale realizację podstawowych jego potrzeb, z potrzebą bezpieczeństwa na czele. Wiedza zatem stanowi fundament życia ludzkiego i jest niezbywalnym warunkiem rozwoju cywilizacyjnego. Edukacja, a zwłaszcza edukacja przyszłych inżynierów, nie może ograniczać się do rozwijania umiejętności praktycznych, nawet jeśli bazują one na doświadczeniach pokoleń. Musi oprócz tego dostarczać zasobów wiedzy i kształtować postawy poszerzania jej zakresu. Przyjmuje się, że inżynier przede wszystkim powinien umieć działać w konkretnych sytuacjach oraz znajdować rozwiązania realnych problemów. Jednakże postęp techniczny i cywilizacyjny stawia przed tą grupa zawodową wciąż nowe wyzwania, które wymagają nowych rodzajów kompetencji, działania w obszarach interdyscyplinarnych, a w końcu dokonywania odkryć poszerzających wiedzę. A zatem niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie relacji interdyscyplinarnych w procesie edukacji inżynierów.

EN Every intentional human action should be based on extensive and current knowledge. Only then does it have a chance to be effective and to bring about the expected results. It is particularly important when the action undertaken ensures not only biological survival, but also fulfils basic human needs, with the need for safety at the forefront. Education, especially education of future engineers, cannot be reduced to only developing practical skills, even if they are based on the experience of former generations. In addition, education must provide knowledge and form attitudes for widening its scope. It is assumed that an engineer should above all know how to act in determined situations and find solutions for real problems. However, the progress of technology and civilization confronts this group with new challenges that appear constantly and that require new kinds of competences, actions in interdisciplinary areas and discoveries that will expand the knowledge base. Education in the sphere of safety includes content that is directly related with the ergonomic approach. Therefore it has features of a system, it is interdisciplinary and focused on the education process of engineers.

Strony (od-do)

5 - 16

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.069.01

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10