Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Analizy Konstrukcji

Pracownicy Instytutu w ramach działalności naukowej zajmują się szeroko rozumianą mechaniką konstrukcji budowlanych i materiałów używanych w inżynierii lądowej oraz zastosowaniami metod numerycznych i analitycznych w tym zakresie. Wykonują:
– unikalne i klasyczne badania materiałów i elementów konstrukcyjnych
– ekspertyzy stanu technicznego obiektów istniejących i projektowanie nowych konstrukcji
– zaawansowane obliczenia numeryczne konstrukcji i symulacje komputerowe.

Prace naukowe prowadzone w Zakładzie Komputerowego Wspomagania Projektowania obejmują:
– wielopolowe modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne zjawisk fizycznych w materiałach konstrukcyjnych
– opis dynamicznego zniszczenia betonu i metali
– identyfikację parametrów związków konstytutywnych
– wykorzystanie rachunku pochodnych niecałkowitego rzędu do opisu zjawisk z silnym efektem skali – nano/mikroukłady mechaniczne
– mechaniczny opis zachowania się geomateriałów, papieru i tkanek biologicznych.

Prace naukowe prowadzone w Zakładzie Mechaniki Budowli obejmują
– analizę drgań i ich tłumienia w układach konstrukcyjnych z elementami tłumiącymi w postaci warstw i tłumików lepkosprężystych, inerterów oraz materiałów z pamięcią kształtu
– mechaniczny opis zachowania się tłumiących materiałów lepkosprężystych
– identyfikację parametrów modeli reologicznych materiałów
– opracowywanie nowych metod komputerowej analizy statyki i dynamiki konstrukcji budowlanych
– metody wykrywania uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
– analizę interakcji konstrukcji z otaczającym ją ośrodkiem - powietrzem i/lub cieczą.

Prace naukowe prowadzone w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów obejmują:
– badania eksperymentalne, numeryczne i teoretyczne płyt warstwowych poddanych różnym rodzajom obciążenia
– analizę statyki struktur zbudowanych z drewna i materiałów drewnopochodnych
– określanie wpływu wysokiej temperatury na konstrukcje budowlane – inżynieria pożarowa
– identyfikację uszkodzeń konstrukcji za pomocą dyskretnej transformacji falkowej
– mechanikę struktur zbudowanych z kartonu.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=45


Strona Instytutu: https://wilit.put.poznan.pl/node/3903
E-mail: office_iak@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (190)

Chapters (25)

Books (10)

Reports (193)

Dissertations (2)

IP outcomes (5)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.