Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zarządzanie wiedzą w instytutach badawczych z wykorzystaniem cyfrowego repozytorium zasobów nauki

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Knowledge Management in Research Institutes with the Use of a Digital Repository of Science Assets

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie wiedzą
  • instytut badawczy
  • działalność badawczo-rozwojowa
  • cyfrowe repozytorium zasobów nauki
Abstract

PL Rozprawa obejmuje problematykę wykorzystania cyfrowego repozytorium zasobów nauki instytutów badawczych w zarządzaniu wiedzą. Analizę zagadnienia prowadzono w instytutach badawczych i w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiono obraz otoczenia prawno-gospodarczego, specyfikę działalności, sytuację w zakresie systemu gromadzenia i udostępniania zasobów nauki, wskazując na potrzebę budowy uniwersalnego modelu repozytorium. Opracowane rozwiązanie, ideę implementacji i ocenę istotności funkcjonalności zweryfikowano na podstawie badań ankietowych. Dane poddano analizie z użyciem opracowanej metodyki: statystyki opisowe, Grey Relational Analysis, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, narzędzia Quality Function Deployment. Sformułowane wnioski posłużyły określeniu dalszych działań - uszczegółowienia opisu modelu, weryfikacji w środowisku produkcyjnym, badań ankietowych wśród pozostałych grup interesariuszy i rozszerzenia obszaru zastosowania na platformę repozytoryjną.

EN The dissertation covers issues of using the digital repository of science assets in research institutes in knowledge management. It was analyzed in research institutes and in manufacturing enterprises. The picture of the legal and economic environment, the specificity of activities, the situation in the system of collecting and sharing scientific assets, indicating a need to build a universal model of the repository were presented. The developed solution, the idea of implementation and the assessment of the significance of the functionality were verified on the basis of a survey. The data was analyzed using a developed methodology: descriptive statistics, Gray Relational Analysis, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, Quality Function Deployment tools. The conclusions were used to define further actions - detailed description of the model, verification in the production environment, survey among other stakeholders and extension of the application to the repository platform.

Number of pages

221

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2086

On-line catalog

to2021500446

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Kazimierz Perechuda

Place

Wrocław, Polska

Date

08.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Elżbieta Skrzypek

Place

Lublin, Polska

Date

10.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.