Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie wiedzą w instytutach badawczych z wykorzystaniem cyfrowego repozytorium zasobów nauki

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Knowledge Management in Research Institutes with the Use of a Digital Repository of Science Assets

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie wiedzą
  • instytut badawczy
  • działalność badawczo-rozwojowa
  • cyfrowe repozytorium zasobów nauki
Streszczenie

PL Rozprawa obejmuje problematykę wykorzystania cyfrowego repozytorium zasobów nauki instytutów badawczych w zarządzaniu wiedzą. Analizę zagadnienia prowadzono w instytutach badawczych i w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiono obraz otoczenia prawno-gospodarczego, specyfikę działalności, sytuację w zakresie systemu gromadzenia i udostępniania zasobów nauki, wskazując na potrzebę budowy uniwersalnego modelu repozytorium. Opracowane rozwiązanie, ideę implementacji i ocenę istotności funkcjonalności zweryfikowano na podstawie badań ankietowych. Dane poddano analizie z użyciem opracowanej metodyki: statystyki opisowe, Grey Relational Analysis, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, narzędzia Quality Function Deployment. Sformułowane wnioski posłużyły określeniu dalszych działań - uszczegółowienia opisu modelu, weryfikacji w środowisku produkcyjnym, badań ankietowych wśród pozostałych grup interesariuszy i rozszerzenia obszaru zastosowania na platformę repozytoryjną.

EN The dissertation covers issues of using the digital repository of science assets in research institutes in knowledge management. It was analyzed in research institutes and in manufacturing enterprises. The picture of the legal and economic environment, the specificity of activities, the situation in the system of collecting and sharing scientific assets, indicating a need to build a universal model of the repository were presented. The developed solution, the idea of implementation and the assessment of the significance of the functionality were verified on the basis of a survey. The data was analyzed using a developed methodology: descriptive statistics, Gray Relational Analysis, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, Quality Function Deployment tools. The conclusions were used to define further actions - detailed description of the model, verification in the production environment, survey among other stakeholders and extension of the application to the repository platform.

Liczba stron

221

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2086

Katalog on-line

to2021500446

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Kazimierz Perechuda

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

08.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Elżbieta Skrzypek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

10.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości