Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne

Editors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2017

ISBN

978-83-916087-5-3

Chapters
Polimery mukoadhezyjne jako potencjalne nośniki flukonazolu (p. 22-24)
Oddziaływanie lizozymu z kwasem oleinowym na granicy faz woda/powietrze (p. 32-34)
Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi. (p. 68)
Dobór układu sorbent-eluent do wydzielania i zatężania paklitakselu z próbek ciekłych (p. 69-71)
Oznaczanie parabenów i bisfenoli w mleku techniką LC-MS/MS (p. 72-73)
Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) w module membranowym z użyciem Cyanexu 272 (p. 77-79)
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) (p. 80-82)
Degradacja białek z wykorzystaniem trypsyny immobilizowanej na nośnikach magnetycznych (p. 83-85)
Celulaza immobilizowana na nośniku TIO2-lignina jako efektywny biokatalizator w procesie hydrolizy celulozy (p. 92-93)
Wpływ białkowej mucyny na spęcznienie i właściwości powierzchniowe polimerowych nośników leku (p. 95-97)
Synteza hydrotermalna jako metoda otrzymywania aktywnych fotokatalizatorów (p. 98-100)
Właściwości fizykochemiczne kompozytów chitozanu z nanometryczną celulozą modyfikowaną kwasami dikarboksylowymi (p. 102-103)
Układ ftalocyjanina żelaza - szkielet gąbki morskiej jako katalizator rozkładu bisfenolu (p. 104-106)
Synteza i charakterystyka nowego biomateriału magnetyt/lignina/polidopamina (p. 114-116)
Wykorzystanie metod sonochemicznej i hydrothermalnej w preparatyce zaawansowanych materiałów hybrydowych ZnO-lignina (p. 123-125)
Immobilizacja lipazy metodą in situ z jednoczesnym wytworzeniem nośnika krzemionkowego (p. 126-128)
Koloidy srebra stabilizowane hydrolizatami skrobiowymi jako modyfikatory zapraw cementowych (p. 129-131)
Immobilizacja komórek bakteryjnych na nośniku pochodzenia naturalnego (p. 136-138)
Molekularne właściwości wody w żelach skrobi normalnej i woskowej modyfikowanych chemicznie (p. 139-141)
Możliwości aplikacyjne nanostruktur selenu (p. 145-147)
Charakterystyka kompozytów polilaktydu z nanometryczną celulozą (p. 151-153)
Usuwanie zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych surfaktantami i absorberami zapachów (p. 159-161)
Zastosowanie przeterminowej kawy naturalnej jako adsorbentu jonów niklu i kadmu z roztworów wodnych (p. 162-164)
Wpływ modyfikacji stopu TI6AL4V kationem 4-hydroksymetylobenzenodiazoniowym na przyłączenie warstwy poliuretanowej (p. 168-170)
Preparatyka oraz charakterystyka fizykochemiczna układów hybrydowych PbO-lignina (p. 174-176)
Aktywne fotokatalizatory TiO2-ZrO2 formowane metodą miękkiego odwzorowania (p. 177-180)
Charakterystyka oddziaływań pochodnych POSS ze składnikami błony biologicznej: badania dwuskładnikowych monowarstw Langmuira (p. 181-183)
Lignina Krafta aktywowana z wykorzystaniem nowatorskich, przyjaznych dla środowiska wodorosiarczanowych cieczy jonowych (p. 186-188)
Synteza in situ materiałów hybrydowych SiO2-lignina w cieczach jonowych (p. 191-193)
Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń fenolowych z wykorzystaniem układu hybrydowego szkielet gąbki morskiej - sulfonowana ftalocyjanina żelaza(III) (p. 198-200)
Funkcjonalne materiały hybrydowe otrzymane z wykorzystaniem MnO2 oraz ligniny aktywowanej w cieczach jonowych - charakterystyka i zastosowanie elektrochemiczne (p. 204-206)
Spongina jako naturalny nośnik cząstek metali do zastosowań katalitycznych (p. 210-212)
Degradacja wybranych zanieczyszczeń środowiskowych z wykorzystaniem lakazy immobilizowanej na szkielecie gąbki morskiej (p. 210-212)
Wpływ zasolenia oraz stężenia soli żelaza i cynku na przepuszczalność błony komórkowej bakterii z rodzaju Pseudomonas sp. (p. 218-220)
Porównanie zawartości katechin i alkaloidów w zielu czystek (Cistus Incanus) oraz herbacie białej, zielonej i czarnej (Camellia Sinensis) (p. 221-223)
Zastosowanie kolczastych torebek kasztanowca zwyczajnego w procesach usuwania paracetamolu (p. 227-229)
Wpływ procesu aktywacji preparatów ligninowych na właściwości kompozytów na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych do potencjalnych zastosowań w materiałach ściernych (p. 238-240)
Wpływ wilgotności powietrza i morfologii liści na powierzchnię pokrycia i czas parowania nawozu ZNIDHA (p. 241-243)
Analiza reologiczna warstw powierzchniowych mleka kobiecego (p. 248-250)
Biodegradacja wybranych bisfenoli z udziałem wody rzecznej, morskiej i osadu czynnego Inoculum (p. 251-253)
Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych betalaktoglobuliny rozpuszczonej w buforze fosforanowym i wodzie destylowanej (p. 258-260)
Wpływ surfaktantów zawierających reszty cukrowe na mikroorganizmy środowiskowe (p. 276-278)
Materiały hybrydowe Al2O3-lignina jako funkcjonalne napełniacze do żywic termoutwardzalnych (p. 281-283)
Biodegradacja pochodnych benzenu w układach dwu- i trzyskładnikowych (p. 297-298)
Wpływ procesu prażenia na zawartość fenolokwasów, witaminy B oraz alkaloidów w kawach Arabica i Robusta (p. 299-301)
Zastosowanie sorbentu Amberlite XAD-4 impregnowanego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów (p. 317-319)
Wpływ struktury pochodnej fenolowej na reaktywność żywic benzoksazynowych (p. 327-329)
Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z imidazolidynylomocznika i diazolidynylomocznika - konserwantów stosowanych w przemyśle kosmetycznym (p. 330-332)
Czwartorzędowe estry amoniowe na bazie glukozy : synteza i ocena ich właściwości i toksyczności (p. 340-342)
Ekstrakcja platynowców z kwaśnych roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego (p. 373-375)
Właściwości fotokatalityczne i antybakteryjne hybryd TiO2-ZnO (p. 402-404)
Zastosowanie techniki IL-USA-DLLME do wzbogacania amin aromatycznych w próbkach środowiskowych (p. 405-407)
N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym (p. 411-412)
Imidoamidy jako nowe czynniki redukujące chrom(VI) (p. 418-420)
Modelowanie transportu jonów miedzi(II) w układzie ciecz-ciecz (p. 424-426)
Analiza mocy mieszania nieustalonego w bioreaktorach dla mieszadła BT-6 (p. 426-427)
Analiza procesu separacji w zmodyfikowanych odpylaczach komorowych (p. 429-430)
Analiza separacji ciecz-ciało stałe w zmodyfikowanym osadniku wirowym (p. 431-433)
Metody zwiększenia efektywności inhalacji medycznych (p. 434-436)
Implementacja sterownika logicznego do stabilizacji temperatury aerozolu leczniczego (p. 437-438)
Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna (p. 442-444)
Nakłady energetyczne systemów napowietrzających w bioprocesach (p. 445-447)
Symulacje procesowe rozdzielania brzeczki pofermentacyjnej biobutanolu (p. 448-451)
Wpływ konstrukcji rozpylacza wirowego na charakterystykę sprayu (p. 452-454)
Nanofiltracja jako efektywne narzędzie do rozdziału składników mieszaniny powstałej po wstępnej obróbce słomy pszenicznej (p. 455-456)
Badanie rozpuszczalności osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem (III) baru w wodzie i alkoholach alifatycznych (p. 458-460)
Wpływ rodzaju źródła węgla na właściwości powierzchniowe drobnoustrojów środowiskowych (p. 461-463)
Analiza wpływu ekstraktu z orzechów piorących na modyfikację właściwości powierzchniowych mikroorganizmów podczas biodegradacji klotrimazolu (p. 464-466)
Conference

BioOrg 2017 II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 2.12.2017, Poznań, Polska

Total point value of monograph

80

Total point value for editor

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.