Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

ISBN

978-83-916087-5-3

Rozdziały
Polimery mukoadhezyjne jako potencjalne nośniki flukonazolu (s. 22-24)
Oddziaływanie lizozymu z kwasem oleinowym na granicy faz woda/powietrze (s. 32-34)
Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi. (s. 68)
Dobór układu sorbent-eluent do wydzielania i zatężania paklitakselu z próbek ciekłych (s. 69-71)
Oznaczanie parabenów i bisfenoli w mleku techniką LC-MS/MS (s. 72-73)
Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) w module membranowym z użyciem Cyanexu 272 (s. 77-79)
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) (s. 80-82)
Degradacja białek z wykorzystaniem trypsyny immobilizowanej na nośnikach magnetycznych (s. 83-85)
Celulaza immobilizowana na nośniku TIO2-lignina jako efektywny biokatalizator w procesie hydrolizy celulozy (s. 92-93)
Wpływ białkowej mucyny na spęcznienie i właściwości powierzchniowe polimerowych nośników leku (s. 95-97)
Synteza hydrotermalna jako metoda otrzymywania aktywnych fotokatalizatorów (s. 98-100)
Właściwości fizykochemiczne kompozytów chitozanu z nanometryczną celulozą modyfikowaną kwasami dikarboksylowymi (s. 102-103)
Układ ftalocyjanina żelaza - szkielet gąbki morskiej jako katalizator rozkładu bisfenolu (s. 104-106)
Synteza i charakterystyka nowego biomateriału magnetyt/lignina/polidopamina (s. 114-116)
Wykorzystanie metod sonochemicznej i hydrothermalnej w preparatyce zaawansowanych materiałów hybrydowych ZnO-lignina (s. 123-125)
Immobilizacja lipazy metodą in situ z jednoczesnym wytworzeniem nośnika krzemionkowego (s. 126-128)
Koloidy srebra stabilizowane hydrolizatami skrobiowymi jako modyfikatory zapraw cementowych (s. 129-131)
Immobilizacja komórek bakteryjnych na nośniku pochodzenia naturalnego (s. 136-138)
Molekularne właściwości wody w żelach skrobi normalnej i woskowej modyfikowanych chemicznie (s. 139-141)
Możliwości aplikacyjne nanostruktur selenu (s. 145-147)
Charakterystyka kompozytów polilaktydu z nanometryczną celulozą (s. 151-153)
Usuwanie zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych surfaktantami i absorberami zapachów (s. 159-161)
Zastosowanie przeterminowej kawy naturalnej jako adsorbentu jonów niklu i kadmu z roztworów wodnych (s. 162-164)
Wpływ modyfikacji stopu TI6AL4V kationem 4-hydroksymetylobenzenodiazoniowymj na przyłączenie warstwy poliuretanowej (s. 168-170)
Preparatyka oraz charakterystyka fizykochemiczna układów hybrydowych PbO-lignina (s. 174-176)
Aktywne fotokatalizatory TiO2-ZrO2 formowane metodą miękkiego odwzorowania (s. 177-180)
Charakterystyka oddziaływań pochodnych POSS ze składnikami błony biologicznej: badania dwuskładnikowych monowarstw Langmuira (s. 181-183)
Lignina Krafta aktywowana z wykorzystaniem nowatorskich, przyjaznych dla środowiska wodorosiarczanowych cieczy jonowych (s. 186-188)
Synteza in situ materiałów hybrydowych SiO2-lignina w cieczach jonowych (s. 191-193)
Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń fenolowych z wykorzystaniem układu hybrydowego szkielet gąbki morskiej - sulfonowana ftalocyjanina żelaza(III) (s. 198-200)
Funkcjonalne materiały hybrydowe otrzymane z wykorzystaniem MnO2 oraz ligniny aktywowanej w cieczach jonowych - charakterystyka i zastosowanie elektrochemiczne (s. 204-206)
Spongina jako naturalny nośnik cząstek metali do zastosowań katalitycznych (s. 210-212)
Degradacja wybranych zanieczyszczeń środowiskowych z wykorzystaniem lakazy immobilizowanej na szkielecie gąbki morskiej (s. 210-212)
Wpływ zasolenia oraz stężenia soli żelaza i cynku na przepuszczalność błony komórkowej bakterii z rodzaju Pseudomonas sp. (s. 218-220)
Porównanie zawartości katechin i alkaloidów w zielu czystek (Cistus Incanus) oraz herbacie białej, zielonej i czarnej (Camellia Sinensis) (s. 221-223)
Zastosowanie kolczastych torebek kasztanowca zwyczajnego w procesach usuwania paracetamolu (s. 227-229)
Wpływ procesu aktywacji preparatów ligninowych na właściwości kompozytów na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych do potencjalnych zastosowań w materiałach ściernych (s. 238-240)
Wpływ wilgotności powietrza i morfologii liści na powierzchnię pokrycia i czas parowania nawozu ZNIDHA (s. 241-243)
Analiza reologiczna warstw powierzchniowych mleka kobiecego (s. 248-250)
Biodegradacja wybranych bisfenoli z udziałem wody rzecznej, morskiej i osadu czynnego Inoculum (s. 251-253)
Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych betalaktoglobuliny rozpuszczonej w buforze fosforanowym i wodzie destylowanej (s. 258-260)
Wpływ surfaktantów zawierających reszty cukrowe na mikroorganizmy środowiskowe (s. 276-278)
Materiały hybrydowe Al2O3-lignina jako funkcjonalne napełniacze do żywic termoutwardzalnych (s. 281-283)
Biodegradacja pochodnych benzenu w układach dwu- i trzyskładnikowych (s. 297-298)
Wpływ procesu prażenia na zawartość fenolokwasów, witaminy B oraz alkaloidów w kawach Arabica i Robusta (s. 299-301)
Zastosowanie sorbentu Amberlite XAD-4 impregnowanego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów (s. 317-319)
Wpływ struktury pochodnej fenolowej na reaktywność żywic benzoksazynowych (s. 327-329)
Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z imidazolidynylomocznika i diazolidynylomocznika - konserwantów stosowanych w przemyśle kosmetycznym (s. 330-332)
Czwartorzędowe estry amoniowe na bazie glukozy : synteza i ocena ich właściwości i toksyczności (s. 340-342)
Ekstrakcja platynowców z kwaśnych roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego (s. 373-375)
Właściwości fotokatalityczne i antybakteryjne hybryd TiO2-ZnO (s. 402-404)
Zastosowanie techniki IL-USA-DLLME do wzbogacania amin aromatycznych w próbkach środowiskowych (s. 405-407)
N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym (s. 411-412)
Imidoamidy jako nowe czynniki redukujące chrom(VI) (s. 418-420)
Modelowanie transportu jonów miedzi(II) w układzie ciecz-ciecz (s. 424-426)
Analiza mocy mieszania nieustalonego w bioreaktorach dla mieszadła BT-6 (s. 426-427)
Analiza procesu separacji w zmodyfikowanych odpylaczach komorowych (s. 429-430)
Analiza separacji ciecz-ciało stałe w zmodyfikowanym osadniku wirowym (s. 431-433)
Metody zwiększenia efektywności inhalacji medycznych (s. 434-436)
Implementacja sterownika logicznego do stabilizacji temperatury aerozolu leczniczego (s. 437-438)
Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna (s. 442-444)
Nakłady energetyczne systemów napowietrzających w bioprocesach (s. 445-447)
Symulacje procesowe rozdzielania brzeczki pofermentacyjnej biobutanolu (s. 448-451)
Wpływ konstrukcji rozpylacza wirowego na charakterystykę sprayu (s. 452-454)
Nanofiltracja jako efektywne narzędzie do rozdziału składników mieszaniny powstałej po wstępnej obróbce słomy pszenicznej (s. 455-456)
Badanie rozpuszczalności osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem (III) baru w wodzie i alkoholach alifatycznych (s. 458-460)
Wpływ rodzaju źródła węgla na właściwości powierzchniowe drobnoustrojów środowiskowych (s. 461-463)
Analiza wpływu ekstraktu z orzechów piorących na modyfikację właściwości powierzchniowych mikroorganizmów podczas biodegradacji klotrimazolu (s. 464-466)
Konferencja

BioOrg 2017 II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 2.12.2017, Poznań, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20