Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Water supply and water quality

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Kudowa Zdrój, Polska

Wydawca

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Data opublikowania

2016

Liczba stron

1004

ISBN

978-83-64959-45-5

Rozdziały
Ocena egzergetyczna komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę (s. 43-57)
Nowe rozwiązania informatyczne wspierające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej (s. 157-173)
Ocena jakości wód różnych typów zbiorników wodnych w oparciu o grupy funkcjonalne fitoplanktonu (s. 323-344)
Czy fontanny wewnętrzne są bezpieczne? (s. 385-394)
Biomineralizacja a jakość i trofia wód powierzchniowych (s. 395-412)
Uzdatnianie wody dla potrzeb stomatologii (s. 517-528)
Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych - doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej (s. 683-703)
Sterowanie pracą pomp w sieciach wodociągowych zasilanych z wielu źródeł (s. 785-798)
Wpływ stosowania kompleksów enzymatyczno-bakteryjnych w sieci kanalizacyjnej na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni (s. 939-953)
Występowanie niesteroidowych leków przeciwbólowych w Wielkopolsce w ściekach komunalnych i przemysłowych i ich ekotoksykologiczna ocena ryzyka (s. 979-994)