Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (87)

 • 1.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wprowadzenie nowego produktu przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii produkcji w celu wzrostu konkurencyjności Zakładu na rynku materiałów budowlanych. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r807_2020

  Opinia
 • 2.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy Kamieniarskiej Rad Memory Sławomir Chudoba poprzez wdrożenie wyników prac B+R innowacyjnej technologii polerowania i cięcia kamienia i innowacyjnego produktu w postaci płyty multifunkcyjnej oraz dywersyfikację produkcji i usług. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r806_2020

  Opinia
 • 3.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Opinia dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej alei spacerowych oraz dróg rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r715_2020

  Opinia
 • 4.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. Próbki pobrane w dniu 20.11.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r714_2020

  Raport z badań
 • 5.
  Opracowanie wyników badań infiltracji wody dla różnych wariantów podłoża betonowego / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r704_2020

  Raport z badań
 • 6.
  Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 800 mm pobranych z rurociągu zlokalizowanego w rejonie ul. Hlonda w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich własciwości / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r696_2020

  Raport z badań
 • 7.
  Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 600 mm pobranych z syfonu w rejonie ul. Karpiej w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich wlaściwości / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r688_2020

  Raport z badań
 • 8.
  Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 800 mm pobranych z rurociągu przy komorze KRS w rejonie ul. Serbskiej w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich właściwości / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r691_2020

  Raport z badań
 • 9.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca określenia stanu technicznego 2 rurociągów transportu hydraulicznego osadu z terenu Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r698_2020

  Ekspertyza
 • 10.
  Raport z badań wytrzymałości na zginanie rur kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r693_2020

  Raport z badań
 • 11.
  Sprawdzenie zgodności z umową dokumentacji w systemie BIM dostarczonej przez projektanta – firmę Industria Project sp. z o. o. w ramach umowy nr 7/7/2018 w dniu 10 lipca 2018 r. / Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // r700_2020

  Opinia
 • 12.
  Opracowanie z badań na wyrywanie kotew stalowych M20 i M24 z podłoża betonowego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r685_2020

  Opinia
 • 13.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu z odwiertów rdzeniowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r686_2020

  Raport z badań
 • 14.
  Ekspertyza mikrobiologiczna zanieczyszczenia powietrza oraz ścian pod względem bakterii i grzybów w budynku C przy pl. Kolegiackim 17 / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // r677_2020

  Ekspertyza
 • 15.
  Opinia dotycząca stanu technicznego kolektora znajdującego się w Ostrzeszowie wraz z metodą naprawy / Paweł Szymański (WBiIŚ) // r672_2020

  Opinia
 • 16.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Badania i ocena warstw nawierzchni asfaltowych wbudowywanych w ramach zadania: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r667_2020

  Opinia
 • 17.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Ocena zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej nawierzchni asfaltowej alejek spacerowych pieszo-rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r666_2020

  Opinia
 • 18.
  Weryfikacja modeli obliczeniowych i opracowanie raportu z wyników analiz numerycznych dot. wytrzymałości palet / Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // r599_2019

  Raport z badań
 • 19.
  Prowadzenie stałego nadzoru nad monitoringiem wód gruntowych na etapie eksploatacji parkingu podziemnego na Placu Wolności w Poznaniu / Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // r621_2020

  Raport z badań
 • 20.
  Raport z badań styropianu wg normy PN-EN 826 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu." / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r630_2020

  Raport z badań
 • 21.
  Raport z badań styropianu wg normy PN-EN 826 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu" / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r629_2020

  Raport z badań
 • 22.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania - 2019 – raport nr 3 / Paweł Rydzewski (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Maja Pożarycka (WBiIŚ) // r613_2020

  Raport z badań
 • 23.
  Weryfikacja dedykowanych elementów wykonanych z CFRP poprzez przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w warunkach symulowanych (zmęczeniowe) / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r727_2020

  Raport z badań
 • 24.
  Opinia dotycząca możliwości zdefiniowania urządzeń wentylacyjnych typu rooftop jako central wentylacyjnych / Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // r712_2020

  Opinia
 • 25.
  Wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym Mostu Lecha w Poznaniu (jezdnia północna) / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // r596_2019

  Opinia
 • 26.
  Raport z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego pod posadzkę magazynu płodów rolnych przy posesji nr 27 w m. Krępkowo, gm. Strzałkowo, Powiat Słupecki / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Szymon Węgliński (WBiIŚ) // r590_2019

  Raport z badań
 • 27.
  Raport częściowy z badań eksperymentalnych Modułowej Pompy Ciepła (MPC) – Etap I / Michał Szymański (WBiIŚ), Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Karolina Czerpińska (DP), Łukasz Malewski (DP) // r587_2019

  Raport z badań
 • 28.
  Opinia naukowa na temat możliwości dopuszczenia do stosowania w obrębie sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. żelbetowych pali fundamentowych pod słupy trakcji, wykonanych według dokumentacji biura projektowego FASYS MOSTY SP. z o. o. Opinia wstępna / Lech Apanas (WBiIŚ) // r569_2019

  Opinia
 • 29.
  Opinia w sprawie z powództwa STRABAG Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z. o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygn. Akt VIIIGC 206/15 / Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ) // r570_2019

  Opinia
 • 30.
  Opinia techniczna w zakresie wyjaśnienia, co należy rozumieć w świetle obowiązującej terminologii w normach, regulacjach prawnych i przepisach techniczno-budowlanych pod stwierdzeniem wskazanym w dokumentacji przetargowej w pkt V 3.1.3 SIWZ „maszt telekomunikacyjny'' w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile” ZZP -2380 – 46/20l9 / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r555_2019

  Opinia
 • 31.
  Sprawozdanie z analizy badań układu warstw nawierzchni ulic w otoczeniu Rynku Łazarskiego w Poznaniu / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // r546_2019

  Opinia
 • 32.
  Badanie obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia w cementowym podkładzie pod posadzką w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r539_2019

  Opinia
 • 33.
  Badanie wytrzymałości na zginanie oraz siły łamiącej partii płytek ceramicznych STARGRES Granito Antracite dostarczonych przez firmę CFE Polska Sp. z o.o., Biuro Budowy "VILDA PARK" w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r540_2019

  Opinia
 • 34.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie granitu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r537_2019

  Raport z badań
 • 35.
  Wykonanie opinii o poprawności rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji w budynku biurowym Karpol Sp. z o.o.w Pile , Aleja Wojska Polskiego 66. / Tomasz Mróz (WBiIŚ) // r593_2019

  Opinia
 • 36.
  Opracowanie z badań próbek betonu z posadzki w obiektach produkcyjno magazynowych przy ul. kpt. Mamerta Stankiewicza 1 w Tczewie. / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r509_2019

  Opinia
 • 37.
  Raport z badań wytrzymałości na odrywanie betonu metodą pull-off w zbiorniku (zagęszczacz osadu 20.1b) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r508_2019

  Raport z badań
 • 38.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu rur z kanałów czerpni powietrza (Budynek Architektury i Zarządzania Politechniki Poznańskiej) / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r510_2019

  Raport z badań
 • 39.
  Opinia na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sygn. akt XXV C 1284/13 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Ratajczak dr inż. Grzegorz // r502_2019

  Opinia
 • 40.
  Określenie możliwości zastosowania materiałów z recyklingu (przerobu odpadów budowlanych wg metody przetwarzania R5) do ponownego zastosowania w budownictwie / Marcin Bilski (WBiIŚ) // r464_2019

  Opinia
 • 41.
  Raport z badań wytrzymałości na odrywanie tynku metodą pull-off w budynku mieszkalnym przy ul. Jackowskiego 47/23 w Poznaniu. / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r451_2019

  Raport z badań
 • 42.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny” Próbki pobrane w dniu 10.-18.06.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r520_2019

  Opinia
 • 43.
  Raport z badań dotyczący określenia klasy ścieralności wg. PN-EN 13892-3:2015-02 - Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r398_2019

  Raport z badań
 • 44.
  Oszacowanie okresu użytkowania urządzeń w systemie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy / Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Henryk Bylka // r402_2019

  Raport z badań
 • 45.
  Ekspertyza dotycząca funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu ul. Umultowska 114 / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Grzegorz Matuszczak (WBiIŚ), Piotr Grządzielewski (WBiIŚ) // r342_2019

  Ekspertyza
 • 46.
  Opracowanie wyników badania dominujących szlaków katabolicznych mikrokrystalicznej celulozy (Avicel PH-101) jak również amorficznej celulozy (Celullose MN301) i ścieków rzeczywistych pochodzących z przetwórstwa owocowego / Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ) // r341_2019

  Raport z badań
 • 47.
  Opinia dotycząca raportu z badań palnika drugiej generacji o mocy 15 KW nr 005/08/2019 / Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ) // r338_2019

  Opinia
 • 48.
  Opinia dotycząca technologii i terminu wykonania obiektów przy realizacji kontraktu LK 283 Zebrzydowa – Żagań / Paweł Szymański (WBiIŚ) // r333_2019

  Opinia
 • 49.
  Opinia naukowo-techniczna w sprawie aktualnego stanu technicznego w pomieszczeniach prawej podwalni oraz jej korytarza Fortu VII w Poznaniu z uwzględnieniem określenia przyczyn występowania zawilgoceń / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // r306_2019

  Opinia
 • 50.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości na ściskanie na całej powierzchni kratek drogowych o nominalnych wymiarach 410×410×40 mm, produkowanych przez firmę PROEKO SERWIS Sp. z o.o. z Kalisza / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r284_2019

  Opinia
 • 51.
  Ekspertyza techniczna stalowej konstrukcji dachu parowozowni w Wolsztynie z określeniem sposobu zabezpieczenia konstrukcji i wymiany uszkodzonych elementów / Maciej Szumigała (WBiIŚ) // r273_2019

  Ekspertyza
 • 52.
  Opinia dotycząca wybranych właściwości styropianu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r279_2019

  Opinia
 • 53.
  Opinia i analiza problemu występowania wykropleń w garażu nowo wybudowanego obiektu przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu / Piotr Sielicki (WBiIŚ) // r308_2019

  Opinia
 • 54.
  Opinia techniczna dotycząca oceny klasy wytrzymałości betonu ław fundamentowych wykonanych pod maszynę drukarską w hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Żmigrodzkiej 37 w Poznaniu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r309_2019

  Opinia
 • 55.
  Raport z badań: Analiza mikroskopowa próbek badawczych pozyskanych z betonu cementowego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r280_2019

  Raport z badań
 • 56.
  Raport z badań próbek stali oraz próbek posadzki pobranych z obiektu MERCEDES-BEBZ DUDA-CARS Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r283_2019

  Raport z badań
 • 57.
  Analiza funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 9 –analiza rozwiązań projektowych / Tomasz Mróz (WBiIŚ) // r305_2019

  Ekspertyza
 • 58.
  Ekspertyza stanu konstrukcji linii C po awarii podnośnika kubełkowego 94.1-BE-01 C zainstalowanego na Stacji Termicznego Suszenia Osadu COŚ Koziegłowy / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r262_2019

  Ekspertyza
 • 59.
  Ekspertyza stanu pomieszczeń objętych zawilgoceniem w strażnicy w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 14 / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r266_2019

  Ekspertyza
 • 60.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu konstrukcji betonowej i jej zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników szkodliwych (np. siarkowodór) komór technologicznych na kopułach komór fermentacyjnych obiektów 29.1 i 29.2 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r264_2019

  Opinia
 • 61.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące naprawy głównej przepompowni ścieków w Zbąszyniu wraz z oceną technologii naprawy zbiornika zaproponowaną przez Wykonawcę Agua Processer Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r265_2019

  Opinia
 • 62.
  Druga Opinia uzupełniająca opracowana w odpowiedzi na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.02.2019r. Sygn. akt: XXV C 3/16 / Paweł Szymański (WBiIŚ), Michał Pikos, Magdalena Sobiecka, Paweł Zejer // r339_2019

  Opinia
 • 63.
  Opinia dotycząca zasadności roszczeń Wykonawcy dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” / Paweł Szymański (WBiIŚ), Michał Pikos, Paweł Zejer, Magdalena Sobiecka, Radosław Wojtyła, Sebastian Dubas (WBiIŚ), Marianna Graj // r334_2019

  Opinia
 • 64.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu –sygnatura akt I Co 70/19/9 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r253_2019

  Raport z badań
 • 65.
  Badania wytrzymałościowe płyt warstwowych określające moment zginający i naprężenia krytyczne oraz opracowanie wyników badań zgodnie z normą PN-EN 14509 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r311_2019

  Raport z badań
 • 66.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości płyt warstwowych PWS-PIR-ST 100 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r312_2019

  Raport z badań
 • 67.
  Opracowanie nt. modelowania procesu przepływu stopionych polimerów i ich kompozytów w złączu zakładkowym polimer-metal na podstawie danych doświadczalnych / Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // r254_2019

  Raport z badań
 • 68.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu technicznego biofiltra i komory rozdziału powietrza, po awaryjnym uszkodzeniu konstrukcji, obiekt 65.2 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r263_2019

  Opinia
 • 69.
  Raport z weryfikacji modeli obliczeniowych wraz z opracowaniem wyników analiz numerycznych dotyczących procesu bigowania tektury falistej / Tomasz Gajewski (WBiIŚ) // r57_2019

  Raport z badań
 • 70.
  Weryfikacja dedykowanych komponentów protezy wykonanych z CFRP poprzez wykonanie badań wytrzymałościowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r65_2019

  Raport z badań
 • 71.
  Raport z pomiarów temperatury podczas eksperymentu procesowego przeprowadzonego w dniu 13.06.2019 r. do śledztwa w sprawie RDS 719/19 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Wojciech Szymkuć (WBiIŚ) // r44_2019

  Raport z badań
 • 72.
  Określenie nośności i wytycznych wykonania pokrywy włazu żeliwnego komory ciepłowniczej / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // r46_2019

  Raport z badań
 • 73.
  Wykonanie opinii technicznej obejmującej ocenę poprawności przyjętych rozwiązań w części technologicznej i konstrukcyjnej przepompowni / Marek Juszczak (WBiIŚ), Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // r2_2019

  Opinia
 • 74.
  Opracowanie treści 4 artykułów skierowanych do czasopism branży HVAC. / Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // r20_2019

  Raport z badań
 • 75.
  Ocena metodologii, rzetelności i prawidłowości analizy przeprowadzonej przez Politechnikę Krakowską w dwóch opiniach dotyczących opóźnień realizacji umowy o roboty budowlane, sporządzonych na zlecenie Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa Polaqua Sp. z o.o. przeciwko Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu / Paweł Szymański (WBiIŚ) // r560386_2019

  Opinia
 • 76.
  Opracowanie dotyczące określenia charakterystyki wytrzymałościowej dostarczonych papierów / Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // r560388_2019

  Opinia
 • 77.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałościowych płyt warstwowych firmy ADAMIETZ Sp. z o.o / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // r560781_2019

  Raport z badań
 • 78.
  Analiza stateczności skarp składowiska odpadów przemysłowych z zastosowaniem geomembran GXP Plus (na przykładzie AES GALABOVO) / Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Mieczysław Kania (DP) // r32_2019

  Ekspertyza
 • 79.
  Opinia uzupełniająca w sprawie z powództwa Jacka Lodzińskiego przeciwko Skarbu Państwa / Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ) // r289_2019

  Opinia
 • 80.
  Ocena stanu technicznego i warunki dalszej eksploatacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kurlandzkiej nad ul. B. Krzywoustego w Poznaniu / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // r523644_2017

  Raport z badań
 • 81.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/38/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza. Zadanie nr 4. Część B1. Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // r512052_2017

  Raport z badań
 • 82.
  Report on sensitivity analysis for caproic acid recovery by ionic liquid / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // r507683_2017

  Raport z badań
 • 83.
  Symulacja zwiększenia uzysku biogazu na miejskiej oczyszczalni ścieków / Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Łukasz Jaroszyński // r506964_2017

  Raport z badań
 • 84.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/36/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza, zadanie nr 6. część A. Tytuł projektu: Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni / Adam Turkot (WI), Przemysław Skrzypczak (WE), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ) // r505640_2017

  Raport z badań
 • 85.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca oceny wytrzymałości na ściskanie betonu dla wybranych elementów żelbetowych budynku hali produkcyjno-magazynowej z części biurowo-socjalną w miejscowości Suchy Las przy ul. Obornickiej 68 / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // r507000_2017

  Raport z badań
 • 86.
  Raport z prac rozwojowych przeprowadzonych na preparatach bentonitowych z firmy Hekobentonity Sp. z o. o. / Wojciech Góra (WBiIŚ) // r507917_2017

  Raport z badań
 • 87.
  Opracowanie metody analizy gazów na chromatografie gazowym / Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ) // r495486_2016

  Raport z badań